List otwarty zarządu Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych

admin 27 stycznia 2015

Stowarzyszenie Forum Grup Zawodowych zostało powołane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.). Stowarzyszenie jest całkowicie polską jednostką organizacyjną zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000468913. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 47/12, a działania Stowarzyszenia obejmują wyłącznie obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie nie jest członkiem żadnej organizacji międzynarodowej ani innego mającego siedzibę poza terytorium RP. Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia sprawuje Prezydent m. st. Warszawy.

W związku z pojawiającymi się informacjami mówiącymi o rzekomym międzynarodowym charakterze Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych niniejszym pragniemy stanowczo zaprzeczyć prawdziwości tego typu informacji. Wskazujemy, iż Stowarzyszenie zostało powołane do realizacji taki celów jak m. in. budowania świadomości ubezpieczeniowej i promowania idei ubezpieczeń, popularyzowania w szczególności ubezpieczeń grupowych, pomocy w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń w zakresie różnego rodzaju usług, w tym usług finansowych i ubezpieczeniowych, wspierania aktywności zawodowej, wspieranie i informowania ubezpieczonych o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z umów ubezpieczeń, pomocy poszkodowanym w wypadkach i ich rodzinom, wspierania wszelkich przedsięwzięć służących osobom niepełnosprawnym, w szczególności w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Powyższe cele realizowane są poprzez działania przynoszące wymierne korzyści członkom Stowarzyszenia i ich rodzinom. Dzięki obecności wśród członków Stowarzyszenia osób posiadających olbrzymią wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ubezpieczeń, członkowie Stowarzyszenia mają możliwość szybkiego uzyskania wartościowych informacji oraz znacznego poszerzenia własnej wiedzy w tym zakresie. Oprócz tego Stowarzyszenie umożliwia swoim członkom przystąpienie do ubezpieczeń grupowych na wyjątkowo korzystnych warunkach. Wspomniane warunki zostały wynegocjowane dla Stowarzyszenia głównie dzięki liczebności jego członków. Warto podkreślić, że członkostwo wspierające w Stowarzyszeniu jest darmowe, a wraz z przystępowaniem kolejnych osób, będziemy mogli jeszcze lepiej realizować wyżej wymienione cele.

Ponadto Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Kancelarią Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie, dzięki czemu członkowie Stowarzyszenia mogą uzyskać fachową pomoc prawną w m. in. sprawach cywilnych, dotyczących nieruchomości, ubezpieczeń i odszkodowań, windykacji należności, gospodarczych, rodzinnych, sporów sądowych oraz administracyjnych. Kancelaria Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni zapewnia bezpłatną wstępną analizę danej sprawy, co pozwala członkom Stowarzyszenia poznać wszystkie istotne aspekty ich sytuacji prawnej oraz znacznie ułatwia podjęcie decyzji odnośnie dalszych działań. Szczegóły dotyczące udzielania pomocy prawnej znajdują się na stronie https://sfgz.pl/porady-prawne/

Wyrażamy głęboką nadzieję, że niniejszy list rozwieje wszelkie Państwa wątpliwości, co do charakteru działalności Stowarzyszenia Forum Grup Zawodowych.

Zarząd
Forum Grup Zawodowych